Poučení o zpracování osobních údajů pro Dobré anděly – Dárce

(dále jen „Poučení“)

Nadace Dobrý anděl zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší účastí v systému podpory Dobrého anděla poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

DOBRÝ ANDĚL, nadace, se sídlem Holečkova 3331/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 24161501 (také jen „Dobrý anděl“), telefon: 733-119-119, e-mail: [email protected], webová stránka: https://www.dobryandel.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení je Dobrý anděl od 25. května 2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou zveřejněny na www.dobryandel.cz/oou.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Dobrý anděl zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Dárcem prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou Dárcem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, velikost obce, ve které Dárce žije, číslo bankovního účtu, jednotlivé platby příspěvků, profilová fotografie, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce a mobilní aplikaci Dobrého anděla a IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení Dárce (např. mobilního telefonu používajícího mobilní aplikaci Dobrého anděla).
  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Dárců jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné účasti v Systému Dobrého anděla, tj. zejména jejich registrace, zpracování a přiřazení jimi poskytnutých darů a komunikace s Dárci, včetně vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při identifikaci Dárce a jeho daru dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů tak, aby Dárce mohl sledovat, jakému Příjemci, případně Příjemcům byl jeho dar dále poskytnut, a to i pro případné dary poskytnuté Dárcem v období před vznikem registrace,

2) pro vnitřní komunikaci s Dárcem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování a jiných zpráv a vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů),

3) pro vnější komunikaci Dobrého anděla (např. zobrazení v seznamu Dárců, zpracování statistických přehledů o Dárcích a poskytnutých darech a případně další vždy v rozsahu souhlasu Dárce),

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Dobrému andělu udělil Dárce, případně zákonný zástupce Dárce, a dále

4) v souvislosti s plněním právních povinností Dobrého anděla, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

5) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků Dobrého anděla (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů Dobrého anděla nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků Dobrého anděla.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti Dobrého anděla vůči stávajícím nebo potenciálním dárcům, resp. veřejnosti, s cílem podpořit účast dárců a získat prostředky k rozdělení příjemcům prostřednictvím systému podpory Dobrého anděla. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu Dobrému andělovi v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas.

Dobrý anděl plní své povinnosti dle § 358 a § 359 Občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.), dle kterých je povinen ve své výroční zprávě uvést jméno a příjmení a celkovou roční výši daru od Dárce, který Dobrému andělovi poskytl dary převyšující celkem 10 000 Kč za rok. Dárce má právo požádat Dobrého anděla žádostí zaslanou písemně nebo emailem Dobrému andělovi, aby tyto údaje ve výroční zprávě neuváděl. Žádost je třeba doručit Dobrému andělu nejlépe do 31. března následujícího roku, nejpozději však do schválení příslušné výroční zprávy.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Dárců, a to zejména v souvislosti s registrací Dárce u Dobrého anděla a případně v rámci další komunikace s Dárci, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Dárce Dobrému andělu poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Dárce má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím Andělského profilu na www.dobryandel.cz (tj. způsobem, jakým byl původně udělen), nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Dobrého anděla nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Dobrému andělovi, může Dobrý anděl zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Dobrý anděl, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Dobrého anděla takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Dobrého anděla, se kterými bude Dobrý anděl při poskytování podpory spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s Dobrým andělem je uveden na webové adrese www.dobryandel.cz/oou, případně jej Dobrý anděl na žádost zašle Dárci na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období účasti Dárce v Systému Dobrého anděla. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti Dárce v systému Dobrého anděla. Poté, co bude účast Dárce v systému Dobrého anděla ukončena, uchovává Dobrý anděl osobní údaje příjemce po dobu 5 let od takovéhoto ukončení účasti.


Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje Dobrý anděl zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Dobrý anděl se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Dobrý anděl povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Dobrého anděla potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Dobrého anděla o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Dobrého anděla.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Dobrého anděla námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Dobrého anděla nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Dobrého anděla.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Dobrého anděla a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 7. 10. 2020) je vždy zveřejněno na www.dobryandel.cz.