Všeobecné nadační podmínky

1. Definice užívaných pojmů

Systém Dobrý anděl – charitativní humanitární Systém občanské finanční pomoci, který vyhledává po celé České republice dobrovolné dárce, kteří jsou ochotní pravidelně měsíčně přispívat rodinám s dětmi, kde se dítě nebo rodič potýká se závažným onemocnění (více informací zde) a které se dostaly vlivem těchto zdravotních komplikací do těžké životní situace.

DOBRÝ ANDĚL je nadace se sídlem Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5, IČ: 24161501

Dárce, Dobrý anděl (dále jen „Dárce“) – fyzická nebo právnická osoba, která se dobrovolně rozhodla pomáhat nemocným lidem a jejich rodinám formou peněžního daru (příspěvku dárce) ve smyslu Občanského zákoníku.

Příjemce finanční pomoci (dále jen „Příjemce“) – člověk nebo jeho zákonný zástupce, trpící onkologickým onemocněním nebo jiným závažným a dlouhodobým onemocněním, zaregistrovaný v Systému. Dárci mu prostřednictvím Systému DOBRÝ ANDĚL posílají pravidelné měsíční finanční příspěvky a on tento dar přijímá.

Spolupracující lékař - odborný lékař, který pomáhá vybírat Příjemce.

Osobní účet Dobrého anděla (dále jen „Andělský účet“) – účet na webové stránce www.dobryandel.cz, který je zřízen každému Dárci, aby si mohl kontrolovat, kdy jsou jeho finanční příspěvky připisovány do Systému Dobrý anděl a kdy a komu jsou následně zasílány.

Andělské osobní číslo – jedinečné identifikační číslo Dárce, které mu spolu s heslem umožňuje přístup na jeho Andělský účet. Při zasílání příspěvků zároveň slouží jako variabilní symbol, pomocí kterého se přiřazují příspěvky na Osobní účet.


2. Základní principy poskytování finanční pomoci

Systém Dobrý anděl poskytuje pravidelnou humanitární finanční pomoc lidem bez ohledu na jejich etnický původ, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Pomoc je určená rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde se dítě nebo rodič potýká se závažným onemocnění (více informací zde) a které se dostaly vlivem těchto zdravotních komplikací do těžké životní situace, zejména takovým, kde rodič musel omezit či ukončit svoji práci nebo podnikání, rodině vzrostly výdaje nepokryté veřejným zdravotním pojištěním nebo příjmy a dary od jiných neziskových organizací, státu atp.

Dárci připisují pravidelně každý měsíc libovolnou částku na účet Systému Dobrý anděl. Počítačový systém na konci každého kalendářního měsíce automaticky přerozděluje všechny zaslané finanční příspěvky Příjemcům tak, aby každý Příjemce dostal přibližně stejnou finanční pomoc.

Příspěvkem příjemce se rozumí zejména peněžité, podle okolností však i jiné plnění, které Příjemce od Systému Dobrý anděl obdrží. Systém Dobrý anděl může obdržet finanční příspěvky k rozdělení mezi Příjemce také z jiných zdrojů, než od Dobrých andělů (např. v rámci anonymních plateb, připsaných úroků na účtu apod.). Tyto prostředky rozděluje Příjemcům za obdobných podmínek, jako příspěvky obdržené od Dobrých andělů.

Tři pilíře Systému Dobrý anděl

1. Do posledního haléře®

Všechny finanční příspěvky, které od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, Systém Dobrý anděl vždy první pracovní den následujícího měsíce do posledního haléře rozděluje rovným dílem potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jejích zakladatelů a dalších filantropů, kteří své příspěvky určili výhradně na chod Systému.

2. Víte, komu pomáháte

Každý dárce – Dobrý anděl – získá při registraci automaticky přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

3. Pomáháte pravidelně

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá každý měsíc pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.


3. Výběr příjemců

Příjemce finanční pomoci pomáhají vybírat Spolupracující lékaři a sociální pracovníci v nemocnicích, kteří dostávají od Systému Dobrý anděl tištěné a elektronické Žádosti o finanční pomoc (dále jen „Žádost“). Jakmile Spolupracující lékař vybere pacienta splňujícího níže uvedená kritéria a podepíše Doporučení lékaře, které je součástí Žádosti, a pacient zároveň vyplní úplně žádost, je pacient splňující podmínky pro zařazení do systému finanční pomoci automaticky bez dalšího zařazen mezi Příjemce finanční pomoci.

Nemocný pacient může o finanční pomoc požádat i přímo Systém Dobrý anděl, a to telefonicky nebo písemně na jeho poštovní nebo e-mailové adrese či jiným způsobem. V tomto případě zájemce obdrží Žádost dle dohody elektronickou formou nebo poštou. Žádost mu pak v případě oprávněnosti potvrdí Spolupracující lékař.

Finanční pomoc mohou rodiny s dětmi dostávat již od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Systém Dobrý anděl obdrží jejich Žádost potvrzenou lékařem.

Každá Žádost má časově omezenou platnost a pro setrvání v Systému Dobrý anděl musí být každých 6 měsíců obnovena dodáním nové (obnovovací) žádosti. Systém Dobrý anděl vyzve příjemce pomoci před uplynutím platnosti Žádosti, aby Žádost v přiměřené lhůtě obnovil. Obnovovací žádost musí být znovu potvrzena Spolupracujícím lékařem. Dnem dodání obnovovací žádosti Systému Dobrý anděl se obnovovací žádost považuje za Žádost dle těchto Všeobecných nadačních podmínek (dále jen Podmínky).

Účast v Systému Dobrý anděl a zasílání pravidelné finanční pomoci je ukončeno v případě porušení podmínek nebo povinností uvedených v Žádosti nebo v těchto Podmínkách, uplynutí platnosti Žádosti, vyléčení nebo úmrtí. V případě úmrtí poskytuje Systém Dobrý anděl měsíční finanční příspěvek ještě po dobu šesti měsíců od  úmrtí bez nutnosti podávat obnovovací Žádost.

Do humanitárního Systému jsou vybírány rodiny s nezaopatřenými dětmi:

  • které se v důsledku nemoci dostaly do těžké životní situace a
  • kde otec nebo matka mají vážné onemocnění, nebo
  • kde nezaopatřené dítě do 18,5 let má vážné onemocnění,
  • a splňuje další kritéria.

Dobu pomoci u dospělých onkologických pacientů je možné prodloužit v případě trvalých následků či komplikací po léčbě. Dobu pomoci u dětských závažných onemocnění je možné prodloužit až do 26 let dítěte v případech, kdy nebyl poskytnut dítěti invalidní důchod nebo je jeho výše nižší než 6 tis. Kč (za současného splnění všech ostatních podmínek pomoci).

V případě, že Příjemce pomoci uvedená kritéria již nesplňuje, bude ze Systému vyřazen. Systém Dobrý anděl je oprávněn vyzvat Příjemce k potvrzení, že uvedená kritéria nebo podmínky uvedené v Žádosti nebo těchto Podmínkách splňuje i mimo pravidelnou obnovovací žádost. Příjemce se zavazuje takové potvrzení, resp. své vyjádření Systému Dobrý anděl v přiměřené lhůtě poskytnout. Systém Dobrý anděl je oprávněn (z důvodu odstranění nadměrné administrativní zátěže) upustit od obnovovací Žádosti, pokud mezi dobou platnosti předchozí Žádosti a plánovaným ukončením pomoci Příjemci je doba 2 měsíce či kratší.


4. Přidělování příjemců k finančním příspěvkům dárců

Hlavním cílem Systému Dobrý anděl je zabezpečit pravidelné a rovnoměrné rozdělování finanční pomoci tak, aby všichni Příjemci dostávali každý měsíc přibližně stejnou sumu. Příjemce bude k jednotlivým dárcovským příspěvkům každý měsíc automaticky přidělovat počítačový systém. Dárce má právo požádat, aby jeho příspěvky byly zasílány stále stejnému Příjemci.


5. Způsob zasílání finančních příspěvků příjemcům

Všechny finanční příspěvky, které přijdou do Systému Dobrý anděl v jednom měsíci, budou vždy první pracovní den následujícího měsíce rozděleny mezi Příjemce. V praxi tak např. příspěvky do Systému Dobrý anděl připsané na bankovní účet DOBRÉHO ANDĚLA do 31. srpna, budou s označením „srpnový příspěvek“ rozděleny mezi Příjemce a Příjemcům zaslány v první pracovní den měsíce září.

Výplata finančních příspěvků Příjemcům probíhá formou bankovního převodu nebo ve výjimečných případech zasláním poštovní peněžní poukázky. Poplatky za odeslání poštovní peněžní poukázky nese Příjemce.

V případě, že Příjemce neposkytne v přiměřené časové lhůtě obnovovací žádost nebo nedodá jiné podklady potřebné pro prodloužení pomoci, je mu další měsíční příspěvek přiznán, ale je pozastaveno jeho vyplacení po dobu, než doručí požadované dokumenty. V odůvodněných případech může dojít k opakovanému pozastavení výplaty pomoci, např. v případech, kdy se čeká na soudní rozhodnutí o svěření do péče.

V případě, že se Systému Dobrý anděl nepodaří doručit finanční příspěvek Příjemci, nebo jej Příjemce odmítne převzít či jej vrátí, je takovýto příspěvek poskytnut jinému Příjemci v těžké životní situaci. Takovýto mimořádný příspěvek může každý Příjemce získat za celou dobu své účasti v Systému Dobrý anděl pouze jednou.

6. Způsob přijímání finančních příspěvků od Dobrých andělů

Dárce může zasílat své příspěvky přímým vkladem na účet Systému Dobrý anděl jednorázovými platebními příkazy nebo trvalým platebním příkazem ve své bance, poštovní peněžní poukázkou (PPP) typu A, prostřednictvím mobilních operátorů, nebo také jednorázovou nebo opakovanou platbou kartou. Při zadávání platby je nutné jako variabilní symbol uvést Andělské osobní číslo. V případě, že variabilní symbol nebude uveden nebo bude uveden nesprávně, Dárce neuvidí na svém Andělském účtu na internetu tento příspěvek. Příspěvek bez variabilního symbolu bude taktéž přerozdělen Příjemcům, avšak bude v Systému Dobrý anděl evidován jako příspěvek od anonymního Dárce. Příspěvky na Andělském účtu Dobrých andělů budou zobrazovány se zpožděním, které závisí na délce mezibankovních převodů, lhůtě zpracování PPP a připsání příspěvků na účet Systému Dobrý anděl nebo převedení plateb od Mobilních operátorů. Více informací zde.

Minimální výše pravidelného měsíčního finančního příspěvku není stanovena. Maximální výše je neomezená, závisí pouze na rozhodnutí Dárce. Zasláním prvního příspěvku nebo vyplněním Registrace na webu DOBRÉHO ANDĚLA se Dárce nezavazuje k žádné době, po kterou bude přispívat. Výše příspěvku od Dárce může být každý měsíc jiná. Pravidelné měsíční příspěvky je možné kdykoliv přerušit, ukončit nebo kdykoliv opět obnovit.

Vzhledem k tomu, aby nedošlo k velkým výkyvům obdržených finančních příspěvků Příjemci pomoci v jednotlivých měsících, Systém Dobrý anděl má právo jednorázové příspěvky v hodnotě 30.000 Kč a vyšší přerozdělovat do Systému postupně, a to na 12 částí po dobu 12 měsíců od jejich obdržení.

Případné jednorázové příspěvky v hodnotě 3.000.000 Kč a vyšší má Systém Dobrý anděl právo přerozdělovat do Systému postupně, a to na 36 částí po dobu 36 měsíců od jejich obdržení. U zcela mimořádných jednorázových příspěvků v hodnotě 30.000.000 Kč a více pak má Systém právo na jejich rozdělení na 60 částí po dobu 60 měsíců od jejich obdržení.


7. Ochrana osobních údajů

Systém Dobrý anděl zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webové stránce www.dobryandel.cz/oou a jsou také sdělovány přímo subjektům údajů v souladu s právními předpisy.


8. Závěrečná ustanovení

Dárce zasláním prvního finančního příspěvku nebo při registraci a Příjemce vyplněním a podpisem Žádosti o finanční pomoc prohlašuje, že se důkladně seznámil s Podmínkami a souhlasí s nimi.

Příjemce prohlašuje, že informace, které uvedl v Žádosti o finanční pomoc, jsou úplné a pravdivé. Příjemce zároveň souhlasí, aby mu finanční pomoc byla poskytována v souladu s Podmínkami. Příjemce si je vědom toho, že na finanční pomoc nemá právní nárok. V případě odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů nebo jejich zpřístupněním lidem, jejichž finanční příspěvky bude dostávat, si je vědom toho, že mu pomoc nebude moci být poskytována.

Příjemce si je vědom toho, že může být ze Systému vyřazen, pokud poruší podmínky a povinnosti uvedené v Žádosti nebo v těchto Podmínkách, zejména tedy pokud příspěvek nepoužívá pro zmírnění finanční tísně rodiny, nepečuje řádně o děti nebo nedodržuje léčebné a rehabilitační postupy předepsané pacientovi, na základě jehož onemocnění je příspěvek poskytován, a dále pokud včas neohlásí všechny závažné změny, které mohou mít vliv na pobírání příspěvků (adresa, telefon, bankovní účet, změna zdravotního stavu, změna diagnózy apod.) anebo přestane komunikovat se Systémem Dobrý anděl.

Pokud není v jednotlivém případě Příjemcem prokázán opak, bude za porušení povinnosti pečovat řádně o děti považováno zejména (avšak bez omezení) (i) jakékoli zanedbání péče o dítě, které je nebo by mělo být v péči Příjemce, nebo které s ním žije ve společné domácnosti, (ii) užívání návykových látek Příjemcem nebo jinou osobou žijící s ním ve společné domácnosti nebo se jinak podílející na péči o děti, (iii) vynakládání prostředků rodiny, ať už mají původ v Příspěvku nebo jiný, k účasti na hazardní hře, nebo (iv) používání Příspěvku a prostředků rodiny na úhradu značných výdajů zjevně nesouvisejících s péčí o děti.

DOBRÝ ANDĚL plní své povinnosti dle § 358 a § 359 Občanského zákoníku, dle kterých je povinen ve výroční zprávě uvést Příjemce, kteří obdrželi příspěvek převyšující celkem za rok 10.000 Kč, a Dárce (Dobré anděly), kteří poskytli za rok dar převyšující 10.000 Kč. K těmto Příjemcům, resp. Dobrým andělům se ve Výroční zprávě uvede jméno a příjmení a celková roční výše obdrženého příspěvku, resp. poskytnutého daru. Příjemce, resp. Dobrý anděl se tímto poučuje, že má právo požádat DOBRÉHO ANDĚLA o zachování anonymity, a to písemnou žádostí doručenou DOBRÉMU ANDĚLOVI před schválením Výroční zprávy za příslušný kalendářní rok.

Příjemce bere na vědomí, že účast v Systému DOBRÉHO ANDĚLA a přijetí Příspěvku může vyžadovat plnění určitých povinností dle platných českých zákonů. Důsledky porušení povinností Příjemce plynoucích z nadační listiny DOBRÉHO ANDĚLA, statutu DOBRÉHO ANDĚLA, Žádosti a těchto Podmínek a z případných dalších ujednání mezi ním a DOBRÝM ANDĚLEM, zejména povinnost vrátit Příspěvek DOBRÉMU ANDĚLOVI upravuje zejména Občanský zákoník.

S ohledem na ulehčení situace Příjemci může DOBRÝ ANDĚL, pokud si tak Příjemce bude přát, asistovat Příjemci při plnění jeho povinností dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „Zákon o daních z příjmů“), zejména Příjemci na jeho žádost vystavit potvrzení o poskytnutém Příspěvku. Příjemce bere na vědomí, že případná asistence DOBRÉHO ANDĚLA jej nezbavuje jeho povinností, které pro něj mohou vyplývat ze Zákona o daních z příjmů a souvisejících právních předpisů.

Tyto podmínky platí od 1. 10. 2011 a jejich aktuální platné znění (poslední aktualizace 2. 4. 2024) je zveřejněno na www.dobryandel.cz.


Bližší informace k používání jednotlivých způsobů zasílání finančních příspěvků

Obecné informace

Při zadávání platby je nutné jako variabilní symbol uvést Andělské osobní číslo. V případě, že variabilní symbol nebude uveden nebo bude uveden nesprávně, Dárce neuvidí na svém Andělském účtu na internetu tento příspěvek. Příspěvek bez variabilního symbolu bude taktéž přerozdělen Příjemcům, avšak bude v Systému Dobrý anděl evidován jako příspěvek od anonymního Dárce.

Příspěvky na Andělském účtu Dobrých andělů budou zobrazovány se zpožděním, které závisí na délce mezibankovních převodů, lhůtě zpracování PPP a připsání příspěvků na účet Systému Dobrý anděl nebo převedení plateb od Mobilních operátorů. Více informací zde.

Platba příspěvku platebními kartami

Platbu platební kartou je možné zadat jako jednorázovou nebo trvalou. Podporovány jsou platby kartami VISA (VISA, VISA Electron) a MasterCard (MasterCard, Maestro).

Při zadávání platby budete vyzváni k uvedení Vašeho Andělského osobního čísla. Pokud je zadáte, bude Váš příspěvek zobrazen na Vašem Andělském účtu. V případě, že si budete přát poslat anonymní příspěvek, zadejte, prosím číslo 11111111.

Po zadání Andělské osobního čísla, resp. čísla 11111111 pro anonymní příspěvky, budete vyzváni k určení částky příspěvku. Dále můžete určit, zda si přejete tuto částku zasílat opakovaně nebo jednorázově (jako výchozí nastavení jsou určeny pravidelné měsíční příspěvky, pokud preferujete jednorázovou platbu, nastavení, prosím, změňte v nabídkovém okně).

Opakované platby platební kartou budou prováděny na základě požadavku Dárce vždy k 20. dni měsíce (v případě, že je tento den nepracovní, v nejbližší pracovní den poté), a to vždy pouze u těch platebních karet, u kterých v tom stejném měsíci nebyla ze strany dárce zadána zároveň první platba kartou (rozhodující je datum, kdy Dárce schválil první transakci, ne datum, kdy došlo k jejímu zúčtování bankou). Zrušení opakování platby může provést Dárce e-mailem odeslaným z e-mailové adresy zaregistrované na jeho Andělském účtu odeslaným na e-mailovou adresu [email protected]. Zrušení opakované platby bude provedeno nejpozději k 1. dni měsíce následujícího po doručení tohoto e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu DOBRÉHO ANDĚLA. Dárce bude o zrušení informován e-mailem.

DOBRÝ ANDĚL má právo zrušit opakované platby v hodnotě až do 20,- Kč měsíčně z důvodu vysokých transakčních nákladů spojených s jejich zpracováním. O zrušení takovéto platby bude Dárce informován e-mailem. Tato povinnost se nevztahuje na příspěvky od anonymních dárců, jak jsou definováni v čl. 5 těchto Podmínek.

Příspěvky přijaté pomocí platebních karet budou na Vašem Andělském účtu zobrazeny v měsíci, kdy bude platba přijata na účet Systému DOBRÝ ANDĚL. Tento měsíc se může lišit od měsíce, kdy Vaše banka provedla blokaci (mezi blokací a připsáním platby může uplynout až týden).

Takto přijaté příspěvky budou spolu s ostatními rozděleny Příjemcům v měsíci následujícím po přijetí platby podle obecných pravidel. Stejně jako u jiných Příspěvků, i zde Systém Dobrý anděl přerozděluje vždy 100% hodnoty platby, kterou přijal na svůj bankovní účet.

Refundace nebo oprava provedené platby je možná vždy pouze do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla platba přijata na účet Systému Dobrý anděl (později jsou již peníze odeslány Příjemcům). Refundace je možná pouze na základě e-mailové žádosti Dárce odeslaném z e-mailu, který má zaregistrován na svém Andělském účtu, která je doručena na e-mailovou adresu [email protected] nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím tohoto měsíce. Anonymně zaslané příspěvky není možné refundovat nebo opravit.

V Praze dne 15. 7. 2012, poslední aktualizace 1. 9. 2020.